Journal nr.: 2020-0851

Klagen er modtaget den 6. december 2020

Konklusion

Spilreklamenævnet udtaler i medfør af pkt. 12.2 i nævnets forretningsorden kritik, men tager i øvrigt sagen til efterretning.

Baggrund

Spilreklamenævnet har modtaget en klage over en tv-reklame for ”Mr. Green Casino”, som udbyder online-spil. Klager er en privat person.

Ifølge det af klager oplyste blev der umiddelbart forud for udsendelse af et afsnit af tv-julekalenderen ”Juleønsket” i december 2020 på tv-kanalen TV 2 Play bragt en reklame for online-spil fra Mr. Green Casino.

Klager har ikke nærmere oplyst, hvilken dag den pågældende reklame blev vist.

Klager har anført, at klager finder, at da den pågældende reklame blev sendt direkte forud for julekalenderen ”Juleønsket”, som er en børneudsendelse, er nævnte reklame i strid med regler om, at markedsføring af spil ikke, i hverken kommunikationsudformning eller medievalg, må målrettes børn og unge.

Nævnet har den 2. juli 2021 anmodet indklagede om bemærkninger vedrørende den indsendte klage.

Indklagede har oplyst, at indklagede udelukkende køber tv-eksponering i alders-kategorien 18+ eller 21+. Dette sikres gennem indklagedes aftale med indklagedes mediebureau, samt gennem aftale med hver enkelt tv-station, som er underlagt strenge krav til at sikre korrekt og lovlig afvikling af tv-reklamer på tværs af brancher.

Indklagede har oplyst, at tv-kanalen TV 2 har forpligtet sig til at afvikle indklagedes tv-spots under de aftalte rammer. Indklagede har konfronteret TV 2 med den indkomne klage, og TV 2 har over for indklagede oplyst, at nævnte udsendelse – ”Juleønsket” – ikke var/er kategoriseret som et børneprogram.

TV 2 har således over for indklagede oplyst, at den pågældende reklame for indklagede var indkøbt mod en målgruppe, der hedder mænd over 21 år, og TV 2 forsøger i så vid udstrækning at placere reklamerne op af programmer, der henvender sig til denne målgruppe, hvilket omfatter en bred del af TV 2’s indhold.

TV 2 har yderligere oplyst, at julekalenderen ”Juleønsket” er kategoriseret som familieindhold/underholdning på linje med f.eks. udsendelsen X Factor, hvorfor reklamereglerne for denne programtype er gældende. TV 2 har således anført, at der derfor ikke var tale om et børneprogram, og at der derfor gerne måtte vises betting-reklamer.

TV 2 har oplyst, at TV 2 på trods heraf dog har fjernet al spil-reklame, som ligger op ad julekalenderen, fra den del, som bliver set tidsforskudt og fra arkivet på TV 2 Play.

Indklagede finder således ikke, at det med TV 2 aftalte indebar en overtrædelse i forhold til Spillelovgivningen eller Adfærdskodekset, og efter indklagedes opfattelse heller ikke fra TV 2’s side, jf. TV 2’s programkategorisering.

Indklagede har anført, at TV 2’s egne program-definitioner kan diskuteres, hvorfor indklagede bad om at få spottet fjernet fra nævnte udsendelse permanent.

Om Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet er et adfærdsregulerende nævn nedsat efter initiativ fra spilleindustrien. Nævnets formål er at træffe afgørelser i sager, hvor der klages over markedsføring af spil i Danmark, og udtale kritik i sager, hvor spiludbydere markedsfører sig i strid med markedsføringslovens regler, spillovgivningens regler om markedsføring eller i strid med det adfærdskodeks om markedsføring, som spilleindustrien har vedtaget, og som en række spil-virksomheder har tiltrådt.

Nævnet består af en dommer som formand, 2 repræsentanter fra spilleindustrien samt 2 repræsentanter, som repræsenterer spil-brugerne. Der kan findes yderligere information om Nævnet og dets virksomhed på Nævnets hjemmeside www.spilreklamenaevnet.dk.

Nævnets udtalelse

Sagen omhandler Mr. Green Casinos markedsføring af online-spil gennem en tv-reklame, der blev vist umiddelbart forud for tv-julekalenderen ”Juleønsket”, som blev sendt på tv-kanalen TV 2 Play i december 2020.

Ved markedsføring kan forstås enhver handling, udeladelse, adfærd, fremstilling eller kommerciel kommunikation, foretaget af en erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne.

Af spillelovens § 36, stk. 1, nr. 3, fremgår, at markedsføring af spil hverken i kommunikationsudformning eller medievalg må målrettes mod børn og unge under 18 år. Af pkt. 8.1 i adfærdskodekset for spilbranchen fremgår, at markedsføringsmaterialer ikke må være rettet mod unge under 18 år via valg af medie eller den kontekst, markedsføringen fremgår i.

Spilreklamenævnet lægger efter det oplyste til grund, at indklagede udelukkende køber tv-eksponering i alderskategorien 18+ eller 21+.

Nævnet lægger efter det oplyste endvidere til grund, at ”Juleønsket” af TV 2 er kategoriseret som familieindhold/underholdning og således som et familieprogram.

4 medlemmer – Thomas Marcussen, Lars Pynt Andersen, Kate Jacquerot og Jacob Scherfig – udtaler herefter:

Vi finder, at en tv-julekalender som ”Juleønsket” må antages i det væsentligste at rette sig mod børn og unge under 18 år, selv om mange voksne/forældre utvivlsomt ser programmet sammen med barnet eller den unge under 18 år.

Vi finder, at det er spiludbyderens ansvar – f.eks. i form af mere detaljerede aftaler med det pågældende medie – at sikre sig, at spilreklamer ikke rettes mod børn og unge under 18 år. Vi finder således, at det ikke er tilstrækkeligt alene at indgå aftale om eksponering i alderskategorien 18+ eller 21+.

Da indklagede ikke i denne sag har sikret sig, at spilreklamen ikke rettede sig mod børn og unge under 18 år finder vi, at markedsføringstiltaget var i strid med reglerne om markedsføring i spilleloven og i adfærdskodekset for spilbranchen. Vi stemmer således for, at nævnet udtaler kritik heraf.

Vi vurderer efter det i sagen oplyste, at det pågældende markedsføringstiltag permanent er fjernet fra ”Juleønsket”, og at indklagedes markedsføring således ikke længere er i strid reglerne om markedsføring i spilleloven og i adfærdskodekset for spilbranchen. Vi stemmer derfor for, at nævnet i øvrigt tager sagen til efterretning.

1 medlem – Morten Rønde – udtaler:

Henset til, at indklagede udelukkende køber tv-eksponering i alderskategorien 18+ eller 21+, finder jeg, at indklagede ikke burde have forudset – og at indklagede således ikke bærer ansvaret for – at reklamen blev vist umiddelbart forud for “Juleønsket”. Jeg finder således, at indklagede har gjort, hvad indklagede burde for at sikre sig, at reklamen ikke blev eksponeret over for børn og unge under 18 år.

Jeg stemmer derfor for, at nævnet ikke udtaler kritik.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge af det anførte og i medfør af pkt. 12.2 i nævnets forretningsorden udtaler Spilreklamenævnet kritik, men tager i øvrigt sagen til efterretning.

 

På Spilreklamenævnets vegne.

Jacob Scherfig, Formand / Kaare Friis Petersen, Sekretariatsleder